[Scholar] US Scholar News 17/11/2009 - US Scholar Nuus 17/11/2009

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Tue Nov 17 17:20:41 SAST 2009


Beste almal

Die helpbladsy vir SUNeTD<http://etd.sun.ac.za/jspui/>, die volteks pakhuis vir tesisse en verhandelinge deur studente aan die Universiteit van Stellenbosch, is bietjie verander. Hierdie was 'n ware spanpoging en gebasseer op die werk voorheen gedoen, asook Anita, Hilton en Wouter wat bygestaan het met inligting en die oplos van probleme. 'n Groot dankie aan hulle vir hul uitstekende ondersteuning!

Besoek die SUNeTD help bladsy vanaf http://library.sun.ac.za/etd/index.htm of vanaf die Engelse webbladsy: http://library.sun.ac.za/index.htm
Onthou asseblief: hierdie is steeds werk in ontwikkeling, en klein veranderinge mag met verloop van tyd aangebring word. Die Afrikaanse weergawe moet ook nog ontwikkel word. Gebruik asb. die huidige Afrikaanse instruksies vir die interim. Terugvoer en voorstelle oor hoe hierdie web verbeter kan word sal verwelkom word. Stuur gerus aan scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> . Die aanspreek van die behoeftes van ons kliënte is ons hoogste prioriteit.

Sekere dienste wat ook via hierdie bladsy beskikbaar is (sien webbladsy):

1.    Scholar tweet/ twitter<http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter> ook nou! Skep 'n rekening en volg nuus vanuit die Scholar Kantoor deur 'n Follower te word. Sien http://twitter.com/usscholar

2.    Gebeure an aankondigings sal ook via Facebook geskied. Word 'n fan deur die volgende bladsy te besoek: http://www.facebook.com/pages/Stellenbosch-South-Africa/University-of-Stellenbosch-Scholar/181640938009

3.    Kliënte kan ons nou ook via Skype kontak, sodat ons onmiddellik aandag aan hul behoeftes kan gee. Ons Skype naam is usscholar.

Bogenoemde is Web 2.0<http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0> hulpmiddels, soos ook ons pakhuis SUNeTD<http://etd.sun.ac.za/jspui/>. Ons wil julle graag aanmoedig om hierdie middels uit te probeer indien julle nie alreeds dit gedoen het nie, en seker wees dat jy in voeling bly met ontwikkelings op IT gebied en hulpmiddels wat gebruik word deur die net-generasie - die kliënte wat ons elke dag bedien. Hierdie hulpmiddels word in die geval van Scholar gebruik om die navorsing by US meer sigbaar te maak, en nuwe dienste te bemark.

Voel welkom om bg. inligting aan jul departemente deur te gee.

Vriendelike groete,
Ina (namens die e-Pakhuisspan)

Onthou: Vorige e-posse gestuur via hierdie lys kan verkry word vanaf http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/

________________________________
Dear all

We are proud to launch the new support web page for SUNeTD<http://etd.sun.ac.za/jspui/>, the full text repository for theses and dissertations at the University of Stellenbosch. This was truly a team effort with Anita, Hilton and Wouter assisting with information and solving issues all the time. A huge thanks to them for their excellent support!

The SUNeTD help page can be accessed from http://library.sun.ac.za/etd/index.htm or from the English version of the web: http://library.sun.ac.za/index.htm
Please remember: it is still work in progress, and minor changes might be added with time. The Afrikaans version also still needs to be developed. Please use the current instructions in Afrikaans for the interim. We would also welcome your feedback, suggestions on how to improve the web, etc. Please don't hesitate to e-mail scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> re any suggestions, complaints, etc. you might have. Addressing the needs of our clients is of major importance to us.

Some tools you can also try out (see web page):

1.    Scholar is now also tweeting/ twittering<http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter>! Create an account and follow news from the Scholar Office on Twitter by becoming a Follower. See http://twitter.com/usscholar

2.    Events etc. will also be published on Facebook. We would like you to become a fan as well by logging in and visiting http://www.facebook.com/pages/Stellenbosch-South-Africa/University-of-Stellenbosch-Scholar/181640938009

3.    Clients can now also Skype us, so that we can respond to their needs in synchronous time. Our Skype name is usscholar.

The above are Web 2.0<http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0> tools, as is a repository such as SUNeTD<http://etd.sun.ac.za/jspui/>. We would like to encourage you to explore these tools if you haven't already, and ensure that you stay in touch with new IT developments and the tools used by the net generation - the clients we serve every day. Through these tools we can also increase the visibility of research conducted at US, and market new services.

You are welcome to communicate the above to your departments.

With kind regards,
Ina (on behalf of the e-Repository Team)

Remember: Previous e-mails for this list can be accessed from http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/


Ina Smith
Digital Librarian
Library and Information Service
Tel: +27 21 808 4399
Fax: +27 21 808 3723
University of Stellenbosch
Private Bag X5037, 7599
South Africa
Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30
E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:chen at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za

<http://rs.sun.ac.za/rs/otxG_q>

Ina Smith
Digitale Bibliotekaris
Biblioteek- en Inligtingsdiens
Tel: +27 21 808 4399
Faks: +27 21 808 3723
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X5037, 7599
Suid-Afrika
Kantoorure: Ma-Vr: 08h00-16h30
E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:chen at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za


[cid:image004.jpg at 01CA67AA.49E18C60]-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091117/02695497/attachment-0002.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 156 bytes
Desc: image001.gif
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091117/02695497/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image004.jpg
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091117/02695497/attachment-0002.jpg 


More information about the Scholar mailing list