[Scholar] eRepository News 26/11/2009 - ePakhuisnuus 26/11/2009

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Thu Nov 26 10:06:23 SAST 2009


Beste Kollegas

Vordering m.b.t. tesisse/ verhandelinge vir Desember 2009

Vandag is die laaste dag waarop tesisse/ verhandelinge opgelaai kan word. Sover is daar 239 tesisse/ verhandelinge opgelaai op SUNeTD<http://etd.sun.ac.za/jspui/>. Baie dankie aan diegene wat hul departemente herinner het, en 'n baie spesiale dankie aan Anita Liebenberg wat gedurende hierdie oorgangsfase nog bereid was om ondersteuning aan kliënte te verleen. Paulette Talliard  se aanstelling by die ePakhuiskantoor is geldig vanaf 1 Januarie 2010, en dit sal dan in die toekoms haar verantwoordelikheid wees om hierdie tipe navrae te hanteer. Ons sien baie daarna uit dat Paulette by ons gaan aansluit, en glo sy gaan sommer 'n baie groot aanwins wees vir die kantoor met haar bereidwilligheid om te leer en ook die positiewe energie wat sy met haar sal saambring. Baie welkom Paulette!

Afsnydatum vir oplaai van tesisse/ verhandelinge vir Maart gradeplegtigheid: 25/02/2010

DSpace Beta

Julle is welkom om te gaan kyk na die nuwe DSpace, wat uiteindelik die sentrale argief van all US navorsingsuitsette sal bevat. Besoek https://scholar.sun.ac.za/ Belangrik: dit is slegs 'n beta weergawe, wat beteken dat dit nog in ontwikkeling is en dat ons nog daarmee eksperimenteer.

Teken aan by  https://scholar.sun.ac.za/ldap-login om jouself op die stelsel te registreer.

Nuus sal via Web 2.0 hulpmiddels soos Twitter en Facebook gepos word, omdat dit is waar ons kliënte is - veral daardie wat nooit gebruik maak van die fisiese biblioteek nie. Dit is nog nie wyd bemark nie, en daar sal aan 'n bemarkingsplan gewerk word sodra DSpace kliënt-gereed is.

Sluit ook aan by:
Facebook<http://www.facebook.com/pages/Stellenbosch-South-Africa/University-of-Stellenbosch-Scholar/181640938009>: word 'n 'fan'
Twitter<http://twitter.com/usscholar>: word 'n 'follower'

Indien jy sukkel of nie vertroud is met enige van bg. nie, moenie weifel om te laat weet nie dan help ons graag.

Skype name

Kan julle asb. jul Skype name vir my aanstuur? Ons sal graag Skype wil aanwend om meer effektief en ekonomies in terme van tydsbestuur met julle en ons ander kliënte te kommunikeer. Jul kliënte is ook welkom om die ePakhuiskantoor te kontak via Skype. Ons Skype naam: usscholar. My persoonlike Skype naam: smith.ina

Vriendelike groete
Ina (namens die ePakhuisspan)
________________________________
Dear Colleagues

Progress re submission of theses/ dissertations for December 2009

Today is the last day any submissions will be accepted. So far 239 have been submitted to SUNeTD<http://etd.sun.ac.za/jspui/>. Thank you so much for encouraging your clients, and a special thanks to Anita Liebenberg for handling all the client inquiries for this round. Paulette Talliard will be joining the eRepository Office as of from 1 January 2010, and then it will become her responsibility to handle all inquiries. We are very much looking forward to Paulette joining us, and we believe she will be a great asset to this office! Welcome Paulette!

Deadline for submitting theses/ dissertations for the March graduation: 25/02/2010

DSpace in beta version

You are welcome to get a sneak preview of the new DSpace, which will in the end become the central archive of all research output at SU. Visit https://scholar.sun.ac.za/ Important: this is just a beta version, which means it is still in development, and we are still experimenting.

To register yourself on the system, log in at https://scholar.sun.ac.za/ldap-login with your network username and password.

News will be posted via Web 2.0 tools such as Twitter and Facebook, because that is where our clients are - especially those who never make use of the physical library space. We haven't started marketing it yet, and will start working on a marketing plan with the relevant stakeholders asap.

Please join Facebook and Twitter:
Facebook<http://www.facebook.com/pages/Stellenbosch-South-Africa/University-of-Stellenbosch-Scholar/181640938009>: become a fan
Twitter<http://twitter.com/usscholar>: become a follower

If you struggle using any of these tools, please don't hesitate to let me know and I will gladly assist where needed.

Skype name

Can I please have your Skype names? Would like to utilize this tool also more efficiently and economically in terms of time management at the library and on campus. Your clients are also welcome to contact the eRepository Office via Skype. Our Skype name: usscholar. My personal Skype name: smith.ina

With kind regards
Ina (on behalf of the eRepository Team)


Ina Smith
Digital Librarian
Library and Information Service
Tel:  +27 21 808 4399
Fax:  +27 21 808 3723
University of Stellenbosch
Private Bag X5037, 7599
South Africa
Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30
E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:chen at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za
Skype: smith.ina

<http://rs.sun.ac.za/rs/otxG_q>

Ina Smith
Digitale Bibliotekaris
Biblioteek- en Inligtingsdiens
Tel:  +27 21 808 4399
Faks: +27 21 808 3723
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X5037, 7599
Suid-Afrika
Kantoorure: Ma-Vr: 08h00-16h30
E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:chen at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za
Skype: smith.ina<http://library.sun.ac.za%0bSkype:%20smith.ina>
[cid:image004.jpg at 01CA6E80.1BEEE230]-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091126/827ae689/attachment-0002.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 156 bytes
Desc: image001.gif
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091126/827ae689/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image004.jpg
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091126/827ae689/attachment-0002.jpg 


More information about the Scholar mailing list