[SUNScholar] Oop toegang tot navorsingsinligting by Universiteit Stellenbosch - Open access to scholarly research at Stellenbosch University

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Wed Sep 5 20:14:39 SAST 2012


Beste kollegas

Oop toegang tot navorsingsinligting
Universiteit Stellenbosch insluitende die Biblioteek- en Inligtingsdiens, ondersteun oop toegang tot navorsingsinligting. Lees gerus meer oor die verskillende inisiatiewe by ons Universiteit vanaf die Oop Toegang webbladsy<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/services/az/oa/Pages/default.aspx>. Hierdie inisiatiewe sluit onder meer die volgende in:


-     SUNScholar<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/services/az/oa/Pages/sunscholar.aspx>: Oop toegang-elektroniese argief vir die versameling, bewaring en verspreiding van digitale materiaal geskep deur navorsers van Universiteit Stellenbosch, wat van groot akademiese navorsingsbelang is.

-     SUNJournals:<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/services/az/oa/Pages/sunjournals.aspx> 'n Diens om oop toegang-wetenskaplike tydskrifte te huisves. Dit is 'n gesamentlike poging van die Biblioteek- en Inligtingsdiens, akademiese departemente en ander eenhede verbonde aan die Universiteit Stellenbosch, ter ondersteuning van die missie en strategie van die Universiteit.

-     SUNConferences:<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/services/az/oa/Pages/sunconferences.aspx> Huisves, bestuur en publiseer konferensies en konferensie-referate elektronies.

Oplaai van tesisse met die oog op die Desember 2012-gradeplegtigheid
Departemente kan gerus voortgaan met die nominering, oplaai, en goedkeur van tesisse. Die afsnydatum is 29 November 2012. Vir meer inligting oor die Universiteitsbeleid en die prosedure, kliek hier<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/Pages/Submit-my-thesis-online.aspx>.

Retrospektiewe oplaai van tesisse en artikels
Heelwat items in SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/> bevat die volteks, maar daar is ook heelwat rekords waarvan die volteks ontbreek. Indien u ons van die volteks kan voorsien, of selfs die volledige verwysings kan gee, sou ons die lêers graag op SUNScholar wou laai. Kopiereg sal ook deur die SUNScholar-kantoor, in samewerking met ander belangrike rolspelers uitgeklaar word. Hierdie versoek is van toepassing op artikels en tesisse. Stuur asb. aan: scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za>

Berlin 10 Oop Toegang-konferensie

Indien u nog nie geregistreer het vir die konferensie nie, is daar nog geleentheid. US-personeel kan die konferensie bywoon teen R 1 650,00 p.p. Besigtig gerus die program<http://www.berlin10.org/programme.html>. Om te registreer, voltooi die vorm by: http://www.lib.sun.ac.za/b10/registration.html (slegs US-personeel)Vriendelike groete

Ina (namens die SUNScholar-span)________________________________

Dear Colleagues

Open access to research information
Stellenbosch University including the Library and Information Service, supports open access to scholarly research. You are welcome to read more about the open access initiatives at our University on the web page for Open Access<http://library.sun.ac.za/English/services/az/oa/Pages/default.aspx>. Initiatives include amongst others:


-     SUNScholar<http://library.sun.ac.za/English/services/az/oa/Pages/sunscholar.aspx>: SUNScholar is an open access electronic archive for the collection, preservation and distribution of digital materials created by researchers of Stellenbosch University, which are of great academic research importance.

-     SUNJournals<http://library.sun.ac.za/English/services/az/oa/Pages/sunjournals.aspx>: A hosting service for open access online journals. This is a collaborative effort between the Library and Information Service and academic departments and other units affiliated with Stellenbosch University, in support of the mission and strategy of the University.

-     SUNConferences<http://library.sun.ac.za/English/services/az/oa/Pages/sunconferences.aspx>: Host, manage and publish conferences and conference proceedings online.

Uploading of theses for the December 2012 graduation
Departments are invited to proceed with nominating, uploading and approving theses. The final date for submissions is 29 November 2012. For more information about University policy and procedures, click here<http://library.sun.ac.za/English/howdoi/Pages/Submit-my-thesis-online.aspx>.

Retrospective theses and articles
Many items on SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/> have the full text attached, but unfortunately there are also many without the full text. If you can provide us with the full text of research articles (or full references to these) and theses from previous years, we would very much like to make these files available on SUNScholar after copyright has been cleared. Please send to: scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za>

Berlin 10 Open Access Conference
If you haven't registered yet - there is still some time left. SU staff can register at a reduced rate of R 1 650,00 p.p. You are welcome to view the programme<http://www.berlin10.org/programme.html>. To register, please complete the online form: http://www.lib.sun.ac.za/b10/registration.html (SU staff only).

With kind regards
Ina (on behalf of the SUNScholar team)Ina Smith

[Description: b10]<http://www.berlin10.org/>


E-Research Repository Manager (SUNScholar) | Library and Information Service | Stellenbosch University | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
http://scholar.sun.ac.za | http://www.journals.ac.za | E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel: +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30

E-Navorsingsbewaarplekbestuurder (SUNScholar) | Biblioteek- en Inligtingsdiens | Universiteit Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
http://scholar.sun.ac.za | http://www.journals.ac.za | E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel: +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Mo-Fr: 08h00-16h30


[Description: cid:image004.jpg at 01C9FFC1.4A20BBC0]


________________________________

E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20120905/7445e4cf/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 15772 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20120905/7445e4cf/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image004.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20120905/7445e4cf/attachment-0001.jpg>


More information about the Scholar mailing list