[SUNScholar] Prosedure re beperkte toegang tot tesisse & proefskrifte - Procedure re restricted access to theses & dissertations

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Wed Mar 30 14:38:20 SAST 2011


Kollegas

Volgens Universiteitsbeleid moet daar vir alle tesisse/proefskrifte wat as vertroulik geklassifiseer word, goedkeuring vanaf die Senaat verkry word. Hierdie goedkeuring moet reeds afgehandel wees wanneer die student die finale kopie op SUNScholar laai. Sien die Algemene Jaarboek Afdelings 5.7 en 6.9<http://www.sun.ac.za/university/jaarboek/2011/Algemeen2011Afr.pdf>.

Om goedkeuring vanaf die Senaat te verkry, gaan soos volg te werk:


1.    Stuur 'n aanbeveling aan die sekretaresse van die betrokke Fakulteit (per e-pos is in orde).

2.    Verskaf 'n kort motivering waarom die dokument as vetroulik hanteer moet word.

3.    Die sekretaresse sal dan die aanbeveling aan die Fakulteitsraad deurgee.

4.    Die Fakulteitsraad gee dit dan weer op hul beurt aan die Senaat deur, wat dit sal goedkeur/afkeur.

5.    Sodra die Senaat 'n besluit geneem het, word die notule met die betrokke besluit deurgegee aan SUNScholar, wat dan seker maak dat daardie tesis/proefskrif geslote bly vir die periode aangedui op die notule.

6.    Dui ook asb. tydens die nominasieproses via die portaal aan dat toegang beperk moet word.

Hieride inligting is ook beskikbaar op die webbladsy met riglyne: http://library.sun.ac.za/etd/afr/beleid.htm

Vir enige navrae, kontak asb. die Kantoor van die Registrateur.

Vriendelike groete
________________________________
Colleagues

All theses/dissertations to be classified as confidential, require approval from Senate. The approval process needs to be completed by the time the student submits the final copy to SUNScholar. See General Yearbook Sections 5.7 and 6.9<http://www.sun.ac.za/university/jaarboek/2011/Algemeen2011Eng.pdf>.

For approval from Senate, do as follows:


1.    Forward a recommendation to the Faculty secretary (also via e-mail).

2.    State why the document should be classified as confidential.

3.    The secretary will take the recommendation to the Faculty Board.

4.    The Faculty Board will take it to Senate.

5.    Once Senate has made a decision, the minutes will be forwarded to SUNScholar, who will restrict access to the thesis/dissertation for the period indicated on the minutes.

6.    Please also indicate restricted access during the nomination process via the portal.

The information above is also available on the web with guidelines: http://library.sun.ac.za/etd/english/policy.htm

Please contact the Office of the Registrar for any inquiries in this regard.

With kind regards


Ina Smith
E-Research Repository Manager | Library and Information Service | University of Stellenbosch | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
http://scholar.sun.ac.za | http://oa.sun.ac.za | E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel: +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30

E-Navorsingsbewaarplekbestuurder | Biblioteek- en Inligtingsdiens | Universiteit van Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
http://scholar.sun.ac.za | http://oa.sun.ac.za | E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel: +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Mo-Fr: 08h00-16h30


[cid:image003.jpg at 01CBEEE8.1DB69740]
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20110330/6be64fcc/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image003.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20110330/6be64fcc/attachment.jpg>


More information about the Scholar mailing list