[SUNScholar] Oplaai van navorsingsitems in SUNScholar/ Submission of research items on SUNScholar

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Tue Oct 26 08:52:14 SAST 2010


Kollegas

Oplaai van navorsingsmateriaal op SUNScholar


1.    Wil jy graag 'n navorsingsitem oplaai op SUNScholar (http://scholar.sun.ac.za )? Registreer asb. eers as 'n e-persoon by http://scholar.sun.ac.za/ >> Register. Dit is 'n eenmalige proses.

2.    Stuur dan 'n versoek aan scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> , en dui aan binne watter versameling/s jy graag item/s wil oplaai.

3.    Die SUNScholar-kantoor sal jou per e-pos kontak sodra jy as 'n "Submitter" vir 'n spesifieke versameling geregistreer is.

4.    Sodra jy die kennisgewing ontvang het, kan jy voortgaan met die oplaai van jou item/s. Laai asb. teks-dokumente op in pdf-formaat, en beskryf items so volledig moontlik sodat dit nog makliker herwin kan word deur soekprogramme.

Kopiereg

Uitgewers (of kopieregeienaars) het sekere beleide m.b.t. die oplaai van artikels binne institusionele databasisbewaarplekke. Normaalweg is hierdie beleide beskikbaar op die SHERPA/RoMEO web (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ ), of op die webbladsye van indiwiduele uitgewers. Andersins kan jy met die uitgewer onderhandel om 'n tweede kopie op SUNScholar te laai, of voeg die SPARC Addendum (http://www.arl.org/sparc/bm~doc/Access-Reuse_Addendum.pdf ) by as deel van jou ooreenkoms met die uitgewer wanneer jy die volgende keer publiseer. Laai ook hierdie bewys van goedkeuring op saam met die item. Indien jy sukkel om toestemming te kry, kontak ons gerus. Laai die item op, en ons sal verifieer dat kopiereg uitgeklaar is as deel van die werkvloeiproses, voordat die item finaal op SUNScholar beskikbaar gemaak word.

Indien jy nie jou kopiereg weggeteken het nie, of in 'n Oop Toegang-tydskrif gepubliseer het, of 'n "pre-print" oplaai van 'n artikel, kan jy voortgaan sonder om toestemming te vra van enigiemand.

Navrae

Kontak gerus die SUNScholar-kantoor in geval van navrae. Ons doen graag inleidende en opleidingsessies, en kan ook u dept./eenheid/fakulteit besoek op uitnodiging. Ook indien daar oriënteringsdae vir navorsers is, doen ons graag aanbiedings. Kontakbesonderhede: E-pos: scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> of Tel.: 021 808 9139/9046. Verdere hulp: http://wiki.lib.sun.ac.za/index.php/SUNScholar
________________________________
Colleagues

Submission of research material to SUNScholar


1.    Want to submit a new research item to SUNScholar (http://scholar.sun.ac.za )? First register as an e-person at http://scholar.sun.ac.za/ >> Register. This is a once-off registration.

2.    Then send a request to scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> , indicating which Collection/s you want to submit to.

3.    You will be notified by the SUNScholar Office once you have been registered as a Submitter for the Collection/s requested.

4.    Once you have received notification that you have been registered, you can continue with submitting your item/s. Please submit text files in pdf format, and comprehensively describe the item to make it more retrievable.

Copyright

Publishers (copyright owners) have certain policies regarding depositing items in institutional repositories. Normally these policies are available on the SHERPA/RoMEO website (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ ), or on the website of individual publishers. Otherwise - negotiate with the publisher for permission to submit a second copy of e.g. an article on SUNScholar, or include the SPARC Addendum (http://www.arl.org/sparc/bm~doc/Access-Reuse_Addendum.pdf ) as part of your agreement with the publisher when publishing in future. Please submit the letter of consent together with the main research item. If you struggle getting permission, please allow us to help. Submit the item, and we will verify that copyright has been cleared as part of the workflow process, after which the item will then be made available on SUNScholar.

If you haven't sign away your copyright, published it in an Open Access journal, or just want to submit the pre-print, you can go ahead and submit without any consent from anyone.

Inquiries

Feel free to contact the SUNScholar Office in case of any inquiries you might have. We will gladly assist with introductory and training sessions, and are also available to come and talk to your department/unit/faculty if required. Also during postgraduate orientation sessions. Contact details: E-mail: scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> or Tel.: 021 808 9139/9046. More help: http://wiki.lib.sun.ac.za/index.php/SUNScholar

With kind regards/Met vriendelike groete
Ina (on behalf of the SUNScholar Team/ namens die SUNScholar-span)


Ina Smith
E-Research Repository Manager | Library and Information Service | University of Stellenbosch | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
http://scholar.sun.ac.za | E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel: +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30
E-Navorsingsbewaarplekbestuurder | Biblioteek- en Inligtingsdiens | Universiteit van Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
http://scholar.sun.ac.za | E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel: +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Mo-Fr: 08h00-16h30

[cid:image001.jpg at 01CB74EB.161BD350]


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20101026/3fec8080/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20101026/3fec8080/attachment-0001.jpg>


More information about the Scholar mailing list