[Irtalk] FW: [SAOUG] Advert :MANAGER AND DEVELOPER: UP DIGITAL RESEARCH REPOSITORY BESTUURDER EN ONTWIKKELAAR: UP DIGITALE NAVORSINGSPAKHUIS

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Wed Jan 30 12:29:43 SAST 2013


From: saoug at googlegroups.com [mailto:saoug at googlegroups.com] On Behalf Of Heila Pienaar
Sent: 30 January 2013 12:28
To: saoug at googlegroups.com
Subject: [SAOUG] Advert :MANAGER AND DEVELOPER: UP DIGITAL RESEARCH REPOSITORY BESTUURDER EN ONTWIKKELAAR: UP DIGITALE NAVORSINGSPAKHUIS


UP Professional and Support
DEPARTMENT OF LIBRARY SERVICES
MANAGER AND DEVELOPER: UP DIGITAL RESEARCH REPOSITORY
PEROMNES POST LEVEL 7


In the pursuit of the ideals of excellence and diversity, the
University of Pretoria wishes to invite applications for the above
vacancy.

The University of Pretoria's commitment to quality makes us one of the
top research Universities in the country and gives us a competitive
advantage in international science and technology development.


The UP digital research repository is one of the most important
platforms of UP open access research. Both digitised and digitally born
material form part of the repository’s content. The Manager and
Developer of the repository is responsible for the smooth functioning of
work processes, quality of the repository (trusted repository) and
excellent interface management with other role players. An excellent
understanding of the role of the repository in the research cycle or
process is essential.


RESPONSIBILITIES:

The incumbent will be responsible for:

● Management of the UP digital research repository within the
research framework / life cycle;
● Management of the interfaces relevant to the repository, e.g.
digitisation, open scholarship, copyright and digital preservation;
● Management of the client interfaces with the repository in
consultation with information specialists and other e-service managers;
● Continuous innovation of repository practices by implementing
relevant new tools and practices;
● Quality assurance of the repository process.


MINIMUM REQUIREMENTS:

● A relevant honours degree in, e.g. Information Science, Library
Science or Informatics;
● Five years’ experience in a library or information service
environment;
● Experience in the development, implementation and maintenance of
e-information systems;
● Good knowledge of HTML / XML and Web 2 tools;
● Excellent knowledge of the information environment and the research
process;
● Project management knowledge.


RECOMMENDATIONS:

● A relevant research master’s degree;
● Experience in the information environment of teaching, learning and
research;
● Knowledge of Java programming and repository software (currently
DSpace);
● Linux knowledge;
● Knowledge of research and development as well as change management.The total remuneration package for this position ranges from
approximately R356 086 to R438 911 as determined by UP policy
guidelines. (These amounts include the University’s contributions to
standard UP benefits namely provident fund, group life and funeral
cover, but exclude contributions to medical aid, as the latter varies
per employee.) UP subscribes to the BESTMED medical aid scheme and
contributes 50% of the applicable monthly premium.


Applicants are requested to apply online quoting the applicable
reference number.

In applying for this post, please attach:

● A comprehensive CV;
● Names, e-mail addresses and telephone details of three referees
whom we have permission to contact.


CLOSING DATE:  13 February 2013

No application will be considered after the closing date, or if it does
not comply with at least the minimum requirements.


ENQUIRIES:  Mrs S Stolz, Tel: (012) 420 2237


Should you not hear from the University of Pretoria by 15 April 2013,
please accept that your application has been unsuccessful.


The University of Pretoria is committed to equality, employment equity
and diversity.

In accordance with the Employment Equity Plan of the University and its
Employment Equity goals and targets, preference may be given, but is not
limited to candidates from under-represented designated groups.

All candidates who comply with the requirements for appointment are
invited to apply.

The University of Pretoria reserves the right not to make an
appointment to the posts as advertised.(Afrikaanse weerg
awe)DEPARTEMENT BIBLIOTEEKDIENSTE
BESTUURDER EN ONTWIKKELAAR: UP DIGITALE NAVORSINGSPAKHUIS
PEROMNES POSVLAK 7


In die nastrewing van die ideale van uitnemendheid en diversiteit, word
aansoeke vir die bogenoemde pos ingewag.

Die Universiteit van Pretoria se verbintenis tot kwaliteit maak ons een
van die top navorsingsuniversiteite in die land en gee ons ‘n
mededingende voordeel in internasionale wetenskap- en
tegnologie-ontwikkeling.


Die UP digitale navorsingspakhuis is een van die belangrikste platforms
vir UP oop-toegang navorsing. Die pakhuis se inhoud bestaan uit beide
gedigitiseerde en digitale materiaal. Die Bestuurder en Ontwikkelaar van
die pakhuis is verantwoordelik vir die gladde funksionering van
werksprosesse, kwaliteit van die pakhuis (“trusted repository”) en
uitstekende koppelvlakbestuur met ander rolspelers. ’n Uitstekende
begrip van die rol van die pakhuis in die navorsingsiklus of –proses
is noodsaaklik.


PLIGTE:

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir:

● Die bestuur van die UP digitale navorsingspakhuis binne die
navorsingsraamwerk / -lewensiklus;
● Die bestuur van koppelvlakke relevant tot die pakhuis, bv.
digitisering, oop-toegang, kopiereg en digitale preservasie;
● Die bestuur van kliëntkoppelvlakke met die pakhuis in konsultasie
met die inligtingkundiges en ander e-diensbestuurders;
● Deurlopende innovasie van pakhuispraktyke deur die implementering
van nuwe toepassings en praktyke;
● Kwaliteitsversekering van die pakhuisproses.


MINIMUM VEREISTES:

● ‘n Relevante honneursgraad in bv. Inligtingkunde, Biblioteekkunde
of Informatika;
● Vyf jaar ervaring in ’n biblioteek- of inligtingsdiens omgewing;

● Ervaring in die ontwikkeling, implementering en instandhouding van
e-inligtingstelsels;
● Goeie kennis van HTML / XML en Web 2 toepassings;
● Uitstekende kennis van die inligtingsomgewing en die
navorsingsproses;
● Projekbestuur kennis.


AANBEVELINGS:

● ‘n Relevante navorsingsmagistergraad;
● Evaring in die inligtingsomgewing van onderrig, leer en navorsing;

● Kennis van Java programmering en pakhuisprogrammatuur (huidiglik
DSpace);
● Linux kennis;
● Kennis van navorsing en ontwikkeling sowel as veranderingsbestuur.Volgens UP-beleid en -riglyne wissel die jaarlikse vergoedingspakket
vir hierdie pos tussen ongeveer R356 086 tot R438 911. (Hierdie bedrae
sluit die Universiteit se bydrae tot standaard UP-voordele in, naamlik
voorsorgfonds en groeplewensversekering asook begrafnisdekking, maar
sluit nie mediesefonds bydraes in nie, aangesien dit per personneellid
verskil.) UP onderskryf die BESTMED mediese skema en dra 50% van die
toepaslike maandelikse paaiement by.


Aansoekers word versoek om elektronies aansoek te doen met vermelding
van die toepaslike verwysingsnommer.

Om aansoek te doen vir hierdie pos, heg asseblief aan:

● ‘n Omvattende CV;
● Die name, e-pos- en telefoonbesonderhede van drie referente wie ons
mag kontak.


SLUITINGSDATUM: 13 Februarie 2013

Geen aansoek sal oorweeg word as dit na die sluitingsdatum ontvang word
nie, of as dit nie ten minste aan die minimum posvereistes voldoen nie.NAVRAE: Mev S Stoltz, Tel: (012) 420 2237


Indien daar nie teen 15 April 2013 met u in verbinding getree is nie,
aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.


Die Universiteit van Pretoria is verbind tot gelykheid, billike
diensbetrekkinge en diversiteit.

Ooreenkomstig die Gelyke Indiensnemingsplan van die Universiteit en die
doelwitte en teikens wat daarin vervat is, mag voorkeur gegee word aan
kandidate uit onderverteenwoordigde aangewese groepe maar word nie tot
sulke kandidate beperk nie.

Alle kandidate wat aan die aanstellingsvereistes voldoen word uitgenooi
om aansoek te doen.

Die Universiteit van Pretoria behou die reg voor om nie 'n aanstelling
in die pos soos geadverteer te maak nie.Salomie Stolz
Biblioteekdienste
Universit
eit van Pretoria
0001

Tel:   (012) 420-2237


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SAOUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saoug+unsubscribe at googlegroups.com<mailto:saoug+unsubscribe at googlegroups.com>.
Visit this group at http://groups.google.com/group/saoug?hl=en-US.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.________________________________

E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20130130/c9d21a2e/attachment-0001.html>


More information about the Irtalk mailing list