[Irtalk] University of Pretoria Research Data Manager / Bestuurder: Universiteit van Pretoria Navorsingsdata

Elsabe Olivier Elsabe.Olivier at up.ac.za
Mon Feb 20 10:23:16 SAST 2012


[Posted on behalf of Dr Heila Pienaar]
 
DEPARTMENT OF LIBRARY SERVICES UP RESEARCH DATA MANAGER 
PEROMNES POST LEVEL 5 


(Scroll down for Afrikaans) 


In the pursuit of the ideals of excellence and diversity, the
University of Pretoria wishes to invite applications for the above
vacancy. 

The University of Pretoria's commitment to quality makes us one of the
top research Universities in the country and gives us a competitive
advantage in international science and technology development. 


RESPONSIBILITIES: 

● Act as the primary advisor at UP regarding data management for
research; 
● Contribute to the evaluation, development and usefulness of systems
supporting storage and appropriate access to University research data;

● Liaise with relevant internal and external groups to promote
research data management; 
● Represent the University of Pretoria on research data management
activities where appropriate; 
● Supervise and manage performance of staff. 


MINIMUM REQUIREMENTS: 

● Relevant doctorate in Information Science or related subject field;

● Five years of management experience in an academic library /
information service or similar; 
● Knowledge of and experience in research data management and
co-ordination; 
● Excellent knowledge of the information environment; 
● Excellent knowledge of the research process; 
● Experience of the development, implementation and maintenance of
e-information systems; 
● Experience of the information / knowledge environment of teaching,
learning and research; 
● Project management and change management experience; 
● Research and development experience; 
● Ability to adapt and apply information technology developments for
the information and knowledge environment; 
● In-depth understanding and knowledge of the information industry,
information science, teaching, learning and research / e-Research in a
higher education environment; 
● Proven management skills, strategic thinking, conceptual and
holistic abilities. 


The total remuneration package for this position ranges from
approximately R450 765 to R574 505 (excluding medical aid benefits) as
determined by UP policy guidelines. UP subscribes to the BESTMED
medical
aid scheme and contributes 50% of the applicable monthly premium. 


Applicants are requested to apply online quoting the applicable
reference number. 

In application for this post, please attach: 
● A comprehensive CV; 
● Names and contact details (telephone and e-mail details) of 3
contactable referees. 

CLOSING DATE: 04 March 2012 

No application will be considered after the closing date, or if it
does
not comply with at least the minimum requirements. 

ENQUIRIES:  Dr H Pienaar - Tel: (012) 420 2020 

Should you not hear from the University of Pretoria by 31 May 2012
please accept that your application has been unsuccessful. 

The University of Pretoria is committed to equality, employment equity
and diversity. 

In accordance with the Employment Equity Plan of the University and
its
Employment Equity goals and targets, preference may be given, but is
not
limited to candidates from under-represented designated groups. 

All candidates who comply with the requirements for appointment are
invited to apply. 

The University of Pretoria reserves the right not to make an
appointment to the posts as advertised. (Afrikaanse weergawe) DEPARTEMENT BIBLIOTEEKDIENSTE 
BESTUURDER: UP NAVORSINGSDATA 
PEROMNES POSVLAK 5 


In die nastrewing van die ideale van uitnemendheid en diversiteit,
word
aansoeke vir die bogenoemde pos ingewag. 


Die Universiteit van Pretoria se verbintenis tot kwaliteit maak ons
een
van die top navorsingsuniversiteite in die land en gee ons ‘n
mededingende voordeel in internasionale wetenskap- en
tegnologie-ontwikkeling. 


PLIGTE: 

● Tree op as primêre raadgewer aan UP oor databestuu
r vir
navorsingsdoeleindes; 
● Lewer ‘n bydrae tot
 die evaluering, ontwikkeling en toepaslikheid
van stelsels wat berging en toegang tot die Universiteit se
navorsingsdata ondersteun; 
● Skakel met toepaslike interne en eksterne groepe om
navorsingsdatabestuur te bevorder; 
● Verteenwoordig die Universiteit van Pretoria tydens aktiwiteite
aangaande navorsingsdatabestuur soos toepaslik; 
● Hou toesig oor en bestuur prestasie van personeel. 


MINIMUM VEREISTES: 

● Toepaslike doktorsgraad in Inligtingkunde of verwante vakgebied; 
● Vyf jaar bestuurservaring in ‘n akademiese
biblioteek/inligtingsdiens of gelykstaande; 
● Kennis en ervaring van navorsingdatabestuur en koördinering; 
● Uitstekende kennis van die inligtingsomgewing; 
● Uitstekende kennis van die navorsingsproses; 
● Ondervinding van die ontwikkeling, implementering en onderhoud van
e-inligtingstelsels; 
● Ervaring van die inligting / kennisomgewing van onderrig, leer en
navorsing; 
● Ervaring in Projekbestuur en Veranderingbestuur; 
● Ervaring in Navorsing en Ontwikkeling; 
● Grondige begrip en kennis van die inligtingbedryf,
inligtingwetenskap, onderrig, leer en navorsing / e-Navorsing in die
hoër onderwysomgewing; 
● Vermoë om ontwikkelings in inligtingtegnologie aan te pas en
toepaslik te maak vir die inligting- en kennisomgewing; 
● Bewese bestuursvaardighede, strategiese denke en konseptuele en
holistiese vaardighede. 


Volgens UP-beleid en -riglyne wissel die jaarlikse vergoedingspakket
vir hierdie pos tussen ongeveer R450 765 tot R574 505 (mediese
fondsbydrae uitgesluit). UP onderskryf die BESTMED mediese skema en
dra
50% van die toepaslike maandelikse paaiement by. 


Aansoekers word versoek om elektronies aansoek te doen met vermelding
van die toepaslike verwysingsnommer. 

Om aansoek te doen vir hierdie pos, heg asseblief aan: 

● ‘n Omvattende CV; 
● Die name en kontakbesonderhede (e-pos en telefoonbesonderhede) van
3 kontakbare referente. 


SLUITINGSDATUM: 04 Maart 2012 


Geen aansoek sal oorweeg word as dit na die sluitingsdatum ontvang
word
nie, of as dit nie ten minste aan die minimum posvereistes voldoen
nie.NAVRAE: Dr H Pienaar - Tel: (012) 420 2020 

Indien daar nie teen 31 Mei 2012 met u in verbinding getree is nie,
aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. 

Die Universiteit van Pretoria is verbind tot gelykheid, billike
diensbetrekkinge en diversiteit. 

Ooreenkomstig die Gelyke Indiensnemingsplan van die Universiteit en
die
doelwitte en teikens wat daarin vervat is, mag voorkeur gegee word aan
kandidate uit onderverteenwoordigde aangewese groepe maar word nie tot
sulke kandidate beperk nie. 

Alle kandidate wat aan die aanstellingsvereistes voldoen word
uitgenooi
om aansoek te doen. 

Die Universiteit van Pretoria behou die reg voor om nie 'n aanstelling
in die pos soos geadverteer te maak nie.


Salomie


Salomie Stolz
Biblioteekdienste
Universiteit van Pretoria
0001

Tel:   (012) 420-2237-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20120220/06d051cd/attachment.html>


More information about the Irtalk mailing list