<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.7600.16912"></HEAD>
<BODY style="MARGIN: 4px 4px 1px; FONT: 10pt Segoe UI">
<DIV>[Posted on behalf of Dr Heila Pienaar]</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>DEPARTMENT OF LIBRARY SERVICES UP RESEARCH DATA MANAGER <BR>PEROMNES POST LEVEL 5 <BR><BR><BR>(Scroll down for Afrikaans) <BR><BR><BR>In the pursuit of the ideals of excellence and diversity, the<BR>University of Pretoria wishes to invite applications for the above<BR>vacancy. <BR><BR>The University of Pretoria's commitment to quality makes us one of the<BR>top research Universities in the country and gives us a competitive<BR>advantage in international science and technology development. <BR><BR><BR>RESPONSIBILITIES: <BR><BR>● Act as the primary advisor at UP regarding data management for<BR>research; <BR>● Contribute to the evaluation, development and usefulness of systems<BR>supporting storage and appropriate access to University research data; <BR>● Liaise with relevant internal and external groups to promote<BR>research data management; <BR>● Represent the University of Pretoria on research data management<BR>activities where appropriate; <BR>● Supervise and manage performance of staff. <BR><BR><BR>MINIMUM REQUIREMENTS: <BR><BR>● Relevant doctorate in Information Science or related subject field;<BR><BR>● Five years of management experience in an academic library /<BR>information service or similar; <BR>● Knowledge of and experience in research data management and<BR>co-ordination; <BR>● Excellent knowledge of the information environment; <BR>● Excellent knowledge of the research process; <BR>● Experience of the development, implementation and maintenance of<BR>e-information systems; <BR>● Experience of the information / knowledge environment of teaching,<BR>learning and research; <BR>● Project management and change management experience; <BR>● Research and development experience; <BR>● Ability to adapt and apply information technology developments for<BR>the information and knowledge environment; <BR>● In-depth understanding and knowledge of the information industry,<BR>information science, teaching, learning and research / e-Research in a<BR>higher education environment; <BR>● Proven management skills, strategic thinking, conceptual and<BR>holistic abilities. <BR><BR><BR>The total remuneration package for this position ranges from<BR>approximately R450 765 to R574 505 (excluding medical aid benefits) as<BR>determined by UP policy guidelines. UP subscribes to the BESTMED medical<BR>aid scheme and contributes 50% of the applicable monthly premium. <BR><BR><BR>Applicants are requested to apply online quoting the applicable<BR>reference number. <BR><BR>In application for this post, please attach: <BR>● A comprehensive CV; <BR>● Names and contact details (telephone and e-mail details) of 3<BR>contactable referees. <BR><BR>CLOSING DATE: 04 March 2012 <BR><BR>No application will be considered after the closing date, or if it does<BR>not comply with at least the minimum requirements. <BR><BR>ENQUIRIES:  Dr H Pienaar - Tel: (012) 420 2020 <BR><BR>Should you not hear from the University of Pretoria by 31 May 2012<BR>please accept that your application has been unsuccessful. <BR><BR>The University of Pretoria is committed to equality, employment equity<BR>and diversity. <BR><BR>In accordance with the Employment Equity Plan of the University and its<BR>Employment Equity goals and targets, preference may be given, but is not<BR>limited to candidates from under-represented designated groups. <BR><BR>All candidates who comply with the requirements for appointment are<BR>invited to apply. <BR><BR>The University of Pretoria reserves the right not to make an<BR>appointment to the posts as advertised. <BR><BR><BR><BR>(Afrikaanse weergawe) <BR><BR><BR><BR>DEPARTEMENT BIBLIOTEEKDIENSTE <BR>BESTUURDER: UP NAVORSINGSDATA <BR>PEROMNES POSVLAK 5 <BR><BR><BR>In die nastrewing van die ideale van uitnemendheid en diversiteit, word<BR>aansoeke vir die bogenoemde pos ingewag. <BR><BR><BR>Die Universiteit van Pretoria se verbintenis tot kwaliteit maak ons een<BR>van die top navorsingsuniversiteite in die land en gee ons ‘n<BR>mededingende voordeel in internasionale wetenskap- en<BR>tegnologie-ontwikkeling. <BR><BR><BR>PLIGTE: <BR><BR>● Tree op as primêre raadgewer aan UP oor databestuu<BR>r vir<BR>navorsingsdoeleindes; <BR>● Lewer ‘n bydrae tot die evaluering, ontwikkeling en toepaslikheid<BR>van stelsels wat berging en toegang tot die Universiteit se<BR>navorsingsdata ondersteun; <BR>● Skakel met toepaslike interne en eksterne groepe om<BR>navorsingsdatabestuur te bevorder; <BR>● Verteenwoordig die Universiteit van Pretoria tydens aktiwiteite<BR>aangaande navorsingsdatabestuur soos toepaslik; <BR>● Hou toesig oor en bestuur prestasie van personeel. <BR><BR><BR>MINIMUM VEREISTES: <BR><BR>● Toepaslike doktorsgraad in Inligtingkunde of verwante vakgebied; <BR>● Vyf jaar bestuurservaring in ‘n akademiese<BR>biblioteek/inligtingsdiens of gelykstaande; <BR>● Kennis en ervaring van navorsingdatabestuur en koördinering; <BR>● Uitstekende kennis van die inligtingsomgewing; <BR>● Uitstekende kennis van die navorsingsproses; <BR>● Ondervinding van die ontwikkeling, implementering en onderhoud van<BR>e-inligtingstelsels; <BR>● Ervaring van die inligting / kennisomgewing van onderrig, leer en<BR>navorsing; <BR>● Ervaring in Projekbestuur en Veranderingbestuur; <BR>● Ervaring in Navorsing en Ontwikkeling; <BR>● Grondige begrip en kennis van die inligtingbedryf,<BR>inligtingwetenskap, onderrig, leer en navorsing / e-Navorsing in die<BR>hoër onderwysomgewing; <BR>● Vermoë om ontwikkelings in inligtingtegnologie aan te pas en<BR>toepaslik te maak vir die inligting- en kennisomgewing; <BR>● Bewese bestuursvaardighede, strategiese denke en konseptuele en<BR>holistiese vaardighede. <BR><BR><BR>Volgens UP-beleid en -riglyne wissel die jaarlikse vergoedingspakket<BR>vir hierdie pos tussen ongeveer R450 765 tot R574 505 (mediese<BR>fondsbydrae uitgesluit). UP onderskryf die BESTMED mediese skema en dra<BR>50% van die toepaslike maandelikse paaiement by. <BR><BR><BR>Aansoekers word versoek om elektronies aansoek te doen met vermelding<BR>van die toepaslike verwysingsnommer. <BR><BR>Om aansoek te doen vir hierdie pos, heg asseblief aan: <BR><BR>● ‘n Omvattende CV; <BR>● Die name en kontakbesonderhede (e-pos en telefoonbesonderhede) van<BR>3 kontakbare referente. <BR><BR><BR>SLUITINGSDATUM: 04 Maart 2012 <BR><BR><BR>Geen aansoek sal oorweeg word as dit na die sluitingsdatum ontvang word<BR>nie, of as dit nie ten minste aan die minimum posvereistes voldoen nie.<BR><BR><BR><BR>NAVRAE: Dr H Pienaar - Tel: (012) 420 2020 <BR><BR>Indien daar nie teen 31 Mei 2012 met u in verbinding getree is nie,<BR>aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. <BR><BR>Die Universiteit van Pretoria is verbind tot gelykheid, billike<BR>diensbetrekkinge en diversiteit. <BR><BR>Ooreenkomstig die Gelyke Indiensnemingsplan van die Universiteit en die<BR>doelwitte en teikens wat daarin vervat is, mag voorkeur gegee word aan<BR>kandidate uit onderverteenwoordigde aangewese groepe maar word nie tot<BR>sulke kandidate beperk nie. <BR><BR>Alle kandidate wat aan die aanstellingsvereistes voldoen word uitgenooi<BR>om aansoek te doen. <BR><BR>Die Universiteit van Pretoria behou die reg voor om nie 'n aanstelling<BR>in die pos soos geadverteer te maak nie.<BR><BR><BR>Salomie<BR><BR><BR>Salomie Stolz<BR>Biblioteekdienste<BR>Universiteit van Pretoria<BR>0001<BR><BR>Tel:   (012) 420-2237<BR><BR><BR><BR></DIV></BODY></HTML>