[Irtalk] FW: [SAOUG] Repository manager University of Pretoria Library Services (Peromnes level 7)

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Mon Feb 22 09:04:23 SAST 2010


From: saoug at googlegroups.com [mailto:saoug at googlegroups.com] On Behalf Of Heila Pienaar
Sent: 22 February 2010 09:07
To: digitalscholarship at googlegroups.com; saoug at googlegroups.com; liasaonline at list.liasa.org.za
Subject: [SAOUG] Repository manager University of Pretoria Library Services (Peromnes level 7)

Universiteit van Pretoria / University of Pretoria
Department of Library Services
Senior Information Specialist (Ref: 13342)
(Peromnes post level 7)

In the pursuit of the ideals of excellence and diversity, the
University of Pretoria wishes to invite applications for the following
vacancy.

Duties:
● Management of the UP digital research repository within the
research framework / life cycle
● Management of the interfaces relevant to the repository e.g.
digitisation, open scholarship, copyright, digital preservation
● Management of the client interfaces with the repository in
consultation with information specialists and other e-service managers
● Continuous innovation of repository practices by implementing
relevant new tools and practices
● Quality assurance of the repository process

Minimum requirements:
● Relevant honours degree in e.g. Information Science, Library
Science, Informatics.
● Good knowledge of HTML / XML and Web 2 tools
● Excellent knowledge of the information environment
● Excellent knowledge of the research process
● Project management.
● Five years of experience in a library or information service
● Experience in the development, implementation and maintenance of
e-information systems.

Recommended requirements:
● Relevant research masters degree.
● Knowledge of Java programming and repository software (currently
DSpace)
● Research and development
● Change management.
● Experience of the information environment of teaching, learning and
research.

NB: Shortlisted candidates will be required to display work from their
electronic portfolio

For further information, contact Dr H Pienaar (012) 420 2020

The total remuneration package for this position ranges from
approximately R292, 857 to R361, 000
(excluding Medical Aid benefits) as determined by UP policy
guidelines.

Closing Date:  3 March 2010Universiteit van Pretoria / University of Pretoria
Departement Biblioteekdienste
Senior Inligtingkundige (Verw: 13342)
(Peromnes Posvlak 7)

In die nastrewing van die ideale van uitnemendheid en diversiteit, word
aansoeke vir die volgende pos ingewag.

Pligte:
● Bestuur van die UP digitale navorsingspakhuis binne die
navorsingsraamwerk /   -lewensiklus
● Bestuur van koppelvlakke relevant tot die pakhuis, bv.
digitisering, oop toegang, kopiereg, digitale preservering
● Bestuur van kliëntkoppelvlakke met die pakhuis in oorleg met die
inligtingkundiges en ander e-diensbestuurders
● Deurlopende innovasie van pakhuispraktyke deur die implementering
van nuwe toepassings en praktyke
● Kwaliteitsversekering van die pakhuisproses

Minimum vereistes:
● Relevante honneursgraad in bevoorbeld, Inligtingkunde,
Biblioteekkunde, Informatika.
● Goeie kennis van HTML / XML en Web 2 toepassings.
● Uitstekende kennis van die inligtingsomgewing
● Uitstekende kennis van die navorsingsproses
● Projekbestuur.
● Vyf jaar ervaring in ’n biblioteek- en inligtingsdiens
● Ervaring in die ontwikkeling, implementering en instandhouding van
e-inligtingstelsels.

Aanbevole vereistes:
● Relevante navorsingsmeestersgraad.
● Kennis van Java programmering en pakhuisprogrammatuur (huidiglik
Dspace);
● Navorsing en ontwikkeling;
● Veranderingsbestuur.
● Evaring van die inligtingsomgewing van onderrig, leer en navorsing.


Let Wel: Daar sal van  kortlyskandidate verwag word om werk uit hulle
elektroniese
portefeulje te demonstreer

Vir verdere besonderhede, skakel Dr H Pienaar (012) 420 2020

Volgens UP-beleid en -riglyne wissel die vergoedingspakket vir hierdie
pos tussen ongeveer
R292, 857 to R361, 000 (mediese fondsvoordele uitgesluit)

Sluitingsdatum: 3 Maart 2010Applicants are requested to forward a detailed Curriculum Vitae,
WITHOUT certificates, quoting the applicable reference number to: The
Personnel Administrator: Human Communications, PO Box 1305, Rivonia 2128
or fax to: 086 619-7692 or e-mail MS Word format to:
genevieve at humancommunications.co.zaTo<mailto:genevieve at humancommunications.co.zaTo> query whether we have received
your application, please call (011) 807-3260.

No Application will be considered after the closing date, and if it
does not comply with at least the minimum requirements.

Should you not hear from the University of Pretoria by 31 May 2010,
please accept that your application was unsuccessful.
The University of Pretoria is committed to equality, employment equity
and diversity.

All candidates complying with the requirements for appointment are
invited to apply.
In accordance with the Employment Equity Plan of the University and its
Employment Equity goals and targets, preference may be given, but is not
limited to candidates from under represented designated groups.

The University of Pretoria reserves the right not to make an
appointment to the posts as advertised.


Aansoekers word versoek om ’n omvattende Curriculum Vitae, SONDER
sertifikate, met vermelding van die toepaslike verwysingsnommer te rig
aan: Die Personeeladministrateur: Human Communications, Posbus 1305,
Rivonia 2128 of faks: 086 619-7692 of e-pos in MS Wordformaat na:
genevieve at humancommunications.co.za<mailto:genevieve at humancommunications.co.za>
Om navraag te doen of ons jou aansoek ontvang het, skakel asseblief
(011) 807-3260.

Geen aansoek sal oorweeg word as dit na die sluitingsdatum ontvang word
nie, of as dit nie ten minste aan die minimum posvereistes voldoen nie.


Indien daar nie teen 31 Mei 2010 met u in verbinding getree is nie,
aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.
Die Universiteit van Pretoria is verbind tot gelykheid, billike
diensbetrekkinge en diversiteit.

Alle kandidate wat aan die aanstellingsvereistes voldoen word uitgenooi
om aansoek te doen.
Ooreenkomstig die Gelyke Indiensnemingsplan van die Universiteit en die
doelwitte en teikens wat daarin vervat is, mag voorkeur gegee word aan
kandidate uit onderverteenwoordigende aangewese groepe maar word nie tot
sulke kandidate beperk nie.

Die Universiteit van Pretoria behou die reg voor om nie ;'n aanstelling
in die pos soos geadveteer te maak nie

Dr Heila Pienaar
Deputy Director
e-Information Strategy & e-Research Enablement
Library Services
University of Pretoria
South Africa
http://www.ais.up.ac.za/profile/heila_pienaar/index.htm
--
To UNSUBSCRIBE from this group, send a blank email to saoug-unsubscribe at googlegroups.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20100222/7652b8eb/attachment.htm 


More information about the Irtalk mailing list