[SUNScholar] Tesisse: Maart 2013 gradeplegtigheid - Theses: March 2013 graduation

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Wed Jan 16 16:48:56 SAST 2013


Beste kollegas

Nominasie vir Maart 2013 gradeplegtigheid
'n Vriendelike herinnering dat daar nou voortgegaan kan word met die nominasie van studente wat gedurende Maart 2013 sal gradueer. Die sluitingsdatum vir nominasie en oplaai van die finale tesis is 27 Februarie 2013. Besoek asb. http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/Pages/Submit-my-thesis-online.aspx vir riglyne.

Nuwe akademiese en administratiewe personeel
Indien u bewus is van nuwe personeel in u afdeling wat kommunikasie m.b.t. oop toegang en volteksnavorsing wat op SUNScholar gehuisves word moet ontvang, versoek hulle om asb. op hierdie e-posverspreidingslys in te teken by scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> met hul versoek. Baie dankie.

Vriendelike groete
Ina (namens die SUNScholar-span)
________________________________
Dear colleagues

Nomination for March 2013 graduation period
A friendly reminder that you can now commence with nominating students who will be graduating during March 2013. The closing date for nomination and submission of the final thesis is 27 February 2013. Please visit: http://library.sun.ac.za/English/howdoi/Pages/Submit-my-thesis-online.aspx for guidelines.

New academic and administrative staff
If you know of any new staff in your division who should receive communication about open access and full text research output to be hosted on SUNScholar, please ask them to register with this mailing list by e-mailing scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> with their request. Thank you in advance.

With kind regards
Ina (on behalf of the SUNScholar Team)


Ina Smith

E-Research Repository Manager (SUNScholar) | Stellenbosch University | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/> | SUNJournals<http://library.sun.ac.za/English/services/az/oa/Pages/sunjournals.aspx> | SUNConferences<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/services/az/oa/Pages/sunconferences.aspx> | E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30

E-Navorsingsbewaarplekbestuurder (SUNScholar) | Universiteit Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/>  | SUNJournals<http://library.sun.ac.za/English/services/az/oa/Pages/sunjournals.aspx> | SUNConferences<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/services/az/oa/Pages/sunconferences.aspx> | E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Mo-Fr: 08h00-16h30


[Description: cid:image004.jpg at 01C9FFC1.4A20BBC0]


________________________________

E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige l?ers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20130116/b6750a65/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image003.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20130116/b6750a65/attachment.jpg>


More information about the Scholar mailing list