[SUNScholar] Riglyne vir oplaai van tesisse/proefskrifte: nuwe webadres - Guidelines for submission of theses/dissertations: new web address

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Thu Jan 12 11:53:03 SAST 2012


Kollegas

Welkom terug, en ons hoop almal het 'n baie produktiewe 2012!

Die Biblioteek- en Inligtingsdiens is tans in die proses om oor te skakel na 'n nuwe webbladsy (tans beskikbaar in 'n beta weergawe), en die riglyne vir die elektroniese oplaai van tesisse/proefskrifte is nou beskikbaar vanaf die volgende webadres:

http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/Pages/Submit-my-thesis-online.aspx

Neem asb. kennis van die volgende:

-     Studente moet asb. nie handtekeninge op elektroniese dokumente aanbring nie.

-     Hierdie inhandiging is slegs vir studente wat gedurende Maart 2012 gradueer. Moet asb. nie studente nomineer wat eers in Desember gradueer nie.

-     Die afsnydatum vir die elektroniese oplaai van die finale kopie is: 14 Maart 2012.

-     Geen gedrukte kopieë word verlang nie.

-     Indien toegang tot 'n tesis/proefskrif beperk moet word, moet die versoek asb. aan die fakulteitsekretaris deurgegee word, wat dit weer deur die Senaat sal laat goedkeur.

Kontak ons gerus indien u hulp nodig het gedurende die proses. Ons sien - soos altyd - daarna uit om saam te werk in die nuwe jaar!

Vriendelike groete
Ina (namens die SUNScholar-span)

________________________________
Colleagues

Welcome back, and we hope that all will have a very productive 2012!

The Library and Information Service is currently in the process to change to a new web page (currently available in beta mode), and the guidelines for the electronic submission of theses/dissertations are now available from the following address:

http://library.sun.ac.za/English/howdoi/Pages/Submit-my-thesis-online.aspx

Please take note of the following:

-     Please don't let students add signatures to their documents.

-     This submission is only for students graduating during March 2012. Please do not nominate students that will only graduate during December 2012.

-     The last date for the electronic submission of the final document is: 14 March 2012.

-     The library does not require any printed copies.

-     If an embargo applies to a thesis/dissertation, please communicate it to you Faculty secretary, who will forward the requests to Senate for approval.

Please contact us in case you experience problems at any stage during this process. We are looking forward to work with you during this coming year!

Kind regards
Ina (on behalf of the SUNScholar Team)


Ina Smith
[cid:image001.jpg at 01CCD11F.39CE3B30]<http://twitter.com/#!/usscholar> [cid:image002.jpg at 01CCD11F.39CE3B30] <http://www.facebook.com/pages/University-of-Stellenbosch-Scholar/181640938009>  [cid:image003.jpg at 01CCD11F.39CE3B30] <http://blogs.sun.ac.za/sunscholar/>
E-Research Repository Manager (SUNScholar) | Library and Information Service | University of Stellenbosch | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
http://scholar.sun.ac.za | http://oa.sun.ac.za | E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel: +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30

E-Navorsingsbewaarplekbestuurder (SUNScholar) | Biblioteek- en Inligtingsdiens | Universiteit van Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
http://scholar.sun.ac.za | http://oa.sun.ac.za | E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel: +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Mo-Fr: 08h00-16h30


[cid:image005.jpg at 01CCD120.BD6B5B70]


________________________________
E-pos vrywaringsklousule

Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie.

E-mail disclaimer

This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20120112/20d27490/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 845 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20120112/20d27490/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 666 bytes
Desc: image002.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20120112/20d27490/attachment-0005.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 887 bytes
Desc: image003.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20120112/20d27490/attachment-0006.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image005.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image005.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20120112/20d27490/attachment-0007.jpg>


More information about the Scholar mailing list