[SUNScholar] Maart 2011-tesisse & verhandelinge beskikbaar op SUNScholar/March 2011 theses & dissertations available on SUNScholar

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Mon Mar 14 11:36:20 SAST 2011


* Apologies for cross-postings */ * Verskoon asb. duplikaat e-posse *

Kollegas

Die tesisse en verhandelinge ingehandig deur studente met die oog op die Maart 2011-gradeplegtigheid is nou beskikbaar op SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/>. Doen gewoon 'n outeur<https://scholar.sun.ac.za/browse?type=author>- of titelsoektog<https://scholar.sun.ac.za/browse?type=title> om by 'n spesifieke publikasie uit te kom. SUNScholar is die volteks oop toegang digitale navorsingsbewaarplek van alle navorsingsuitsette gepubliseer deur lede van die Universiteit van Stellenbosch. Deurdat toegang oop is (behalwe waar anders versoek en goedkeuring deur die Senaat verleen is), is dit meer sigbaar, kan meer mense het toegang daartoe, en kan dit meer aangehaal word.

'n Permanente webadres word aan elke tesis/verhandeling toegeken. Gebruik dit gerus om skakels te skep vanaf CV's, webbladsye, ens. Volg ook die gebruik van jou tesis/verhandeling deur op die View Statistics skakel te klik.

Vir enige navrae, kontak scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> of Tel.: 021 808 9139/9046

Vriendelike groete
Ina & Paulette (namens die SUNScholar-span)

________________________________
Colleagues

Theses and dissertations submitted by students for the March 2011 graduation, is now available on SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/>. Simply conduct and author<https://scholar.sun.ac.za/browse?type=author> or title search<https://scholar.sun.ac.za/browse?type=title> to find your thesis/dissertation. SUNScholar is the full text open access digital research repository of research output published by members of the Stellenbosch University. Because it is openly accessible (unless requested otherwise and on approval of Senate), it is more visible, more people have access to it, and it can increase citations.

A persistent URL is assigned to each thesis/dissertation. Please use this URL to create links from CV's, web pages, etc. Also follow the usage of your thesis/dissertation by clicking on the View Statistics link.

For any inquiries, please contact scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> or Tel.: 021 808 9139/9046

Kind regards
Ina & Paulette (on behalf of the SUNScholar Team)Ina Smith
E-Research Repository Manager | Library and Information Service | University of Stellenbosch | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
http://scholar.sun.ac.za | http://oa.sun.ac.za | E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30

E-Navorsingsbewaarplekbestuurder | Biblioteek- en Inligtingsdiens | Universiteit van Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
http://scholar.sun.ac.za  | http://oa.sun.ac.za | E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Mo-Fr: 08h00-16h30


[cid:image003.jpg at 01CBE23C.0A367F90]
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20110314/2a899077/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image003.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20110314/2a899077/attachment.jpg>


More information about the Scholar mailing list