[SUNScholar] SUNScholar-opleiding: 29 Julie 2010/ SUNScholar-training: 29 July 2010

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Wed Jun 23 14:31:23 SAST 2010


Beste kollegas

Almal word uitgenooi na die volgende SUNScholar Submitter-opleidingsessie.

Wat is SUNScholar?
SUNScholar is die volteks, oop toegang digitale navorsingsbewaarplek van die Universiteit van Stellenbosch. Dit word gebruik om ons belangrikste bate - navorsingsprodukte deur navorsers verbonde aan ons Universiteit - sentraal in digitale formaat vir die langtermyn te bewaar.  Besoek SUNScholar by https://scholar.sun.ac.za/xmlui

Datum: 29/07/2010

Tyd: 09:00 - 11:00

Lokaal: De Necker-lokaal, JS Gericke Biblioteek

Fasiliteerders: Ina Smith & Paulette Talliard

Verwagte uitkoms
Aan die einde van die sessie sal jy SUNScholar kan gebruik en 'n item in digitale formaat op SUNScholar kan oplaai.

Wie moet dit bywoon?
Enigeen wat belangstel/wat verantwoordelik is vir die oplaai van navorsingsmateriaal binne 'n spesifieke department/fakulteit, of enigeen wat betrokke is by besluitneming binne SUNScholar. Selfs indien jy net nuuskierig is en wil kennis neem, is jy meer as welkom!

Berei asb. voor ....
.... deur soos volg aan te teken:
1. Gaan na http://neo.bib.sun.ac.za/xmlui/
2. Kliek op "Login".
3. Kliek op "Campus Authentication".
4. Teken aan met jou kampus Gebruikersnaam en Wagwoord. En dit is al!

Registreer asb. vir die sessie
Ons kan maksimum 10 persone per keer akkommodeer. Registreer asb. deur 'n e-pos te stuur aan:  scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> voor Dinsdag 27/07/2010 12:00.

Ons sien daarna uit om julle te sien!

Vriendelike groete
Ina & Paulette

________________________________

Dear colleagues

All are invited to the next SUNScholar Submitter Training Session.

What is SUNScholar?
SUNScholar is the full text, open access digital research repository of the University of Stellenbosch. It centrally preserves our most valuable asset - research products produced by researchers at the University - for years to come, and at the same time increases traffic to research conducted at our University. Visit SUNScholar at https://scholar.sun.ac.za

Date: 29/07/2010

Time: 09:00 - 11:00

Venue: De Necker Room, JS Gericke Library

Facilitators: Ina Smith & Paulette Talliard

Expected outcome
At the end of this session you will be able to use SUNScholar and submit an item in digital format to SUNScholar.

Who should attend?
Anyone interested in/ with the responsibility to submit research output by their departments/ faculties/ unit. Even if you don't plan to submit anything but are just curious on how the process works, you are most welcome!

Please prepare ....
.... by logging in as follows:
1. Go to http://neo.bib.sun.ac.za/xmlui/
2. Click on "Login".
3. Click on "Campus Authentication".
4. Login with your campus Username and Password. And that's it!

Please register
We can accommodate maximum 10 delegates at a time. Please register by sending and e-mail to: scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> before Tuesday 27/07/2010 12:00.

Looking forward to see you there!

Kind regards
Ina & Paulette
Ina Smith
E-Research Repository Manager
Library and Information Service
Tel:  +27 21 808 9139
Fax:  +27 21 808 3723
University of Stellenbosch
Private Bag X5036, 7599
South Africa
Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30
Skype: smith.ina
E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/>

<http://rs.sun.ac.za/rs/otxG_q>

Ina Smith
E-Navorsingsbewaarplekbestuurder
Biblioteek- en Inligtingsdiens
Tel:  +27 21 808 9139
Faks: +27 21 808 3723
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X5036, 7599
Suid-Afrika
Kantoorure: Ma-Vr: 08h00-16h30
Skype: smith.ina
E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/>


[cid:image003.jpg at 01CB12E0.C18C6910]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100623/a593b7d7/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 156 bytes
Desc: image001.gif
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100623/a593b7d7/attachment-0001.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image003.jpg
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100623/a593b7d7/attachment-0001.jpg 


More information about the Scholar mailing list