[SUNScholar] SUNScholar News 26/04/2010 - SUNScholar Nuus 26/04/2010

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Mon Apr 26 15:23:33 SAST 2010


Kollegas

Ignoreer asb. waar nie van toepassing.

SUNScholar en SUNeTD
SUNScholar gaan gebruik word om alle navorsingsuitsette van die Universiteit van Stellenbosch digitaal te bewaar. Ons is tans nog in 'n oorgangsproses, en die tesisse/verhandelinge sal geleidelik oorgedra word na SUNScholar. Indien jy na 'n tesis/verhandeling soek, soek dus op:

1.    SUNeTD<http://etd.sun.ac.za/>, of

2.    SUNScholar<https://scholar.sun.ac.za/xmlui>, of

3.    Biblioteekkatalogus<http://aleph20.calico.ac.za/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=sun01pub> vir 'n gedrukte kopie. Gedrukte kopieë word op versoek gedigitiseer.

SUNScholar e-posverspreidingslys
Hierdie e-posverspreidingslys is oop vir almal op kampus wat enigsins werk met tesisse, verhandelinge en die bewaring van navorsingsuitsette. Lede van fakulteit, biblioteekpersoneel, navorsers, IT-personeel ens. is almal welkom om aan te sluit (vrywillige lidmaatskap).

Om 'n lid te word, e-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>
Om 'n boodskap te stuur aan lede van hierdie lys, e-pos: scholar at lists.lib.sun.ac.za<mailto:scholar at lists.lib.sun.ac.za>
Argiewe: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/
Die lys het tans 74 lede.

Interessante artikel

Digital Repositories at a Crossroads: Achieving Sustainable Success through Campus-wide Engagement
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=jean_gabriel_bankier

Notules van SUNScholar Vergaderings
Notules is beskikbaar via die Biblioteek Intranet (Afdelings/Divisions >> SUNScholar). Indien jy belangstel in die nodules maar nie daartoe toegang kan verkry nie, is jy welkom om my te e-pos dan stuur ek dit aan.

Met vriendelike groete
Ina
________________________________
Dear all

Please ignore where not applicable.

SUNScholar and SUNeTD
SUNScholar will be used to preserve all research output by the University of Stellenbosch in digital format. The theses/dissertations will also be moved to SUNScholar. If you need to get hold of a thesis/dissertation, please look in the following:

1.    SUNeTD<http://etd.sun.ac.za/>, or

2.    SUNScholar<https://scholar.sun.ac.za/xmlui>, or

3.    Library catalogue<http://aleph20.calico.ac.za/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=sun01pub> for a printed copy. Printed copies will be digitized on request.

SUNScholar mailing list
This mailing list is open for each and everyone on campus involved with theses, dissertations, and the preservation of other research output. Members from faculty, librarians, researchers etc. are all welcome to join (voluntary membership).

To become a member, e-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>
To send a message to the members of this list, e-mail: scholar at lists.lib.sun.ac.za<mailto:scholar at lists.lib.sun.ac.za>
List archives: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/
Currently the list has 74 members.

Interesting article

Digital Repositories at a Crossroads: Achieving Sustainable Success through Campus-wide Engagement
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=jean_gabriel_bankier

Minutes from SUNScholar Meetings
Minutes are available via the Library Intranet (Afdelings/Divisions >> SUNScholar). If you are interested in the notes but cannot access it since you are not a library staff member, you are welcome to e-mail me and I will forward it to you.

With kind regards
Ina



Ina Smith
E-Research Repository Manager
Library and Information Service
Tel: +27 21 808 9139
Fax: +27 21 808 3723
University of Stellenbosch
Private Bag X5036, 7599
South Africa
Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30
Skype: smith.ina
E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/>

<http://rs.sun.ac.za/rs/otxG_q>

Ina Smith
E-Navorsingsbewaarplekbestuurder
Biblioteek- en Inligtingsdiens
Tel: +27 21 808 9139
Faks: +27 21 808 3723
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X5036, 7599
Suid-Afrika
Kantoorure: Ma-Vr: 08h00-16h30
Skype: smith.ina
E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/>


[cid:image004.jpg at 01CAE554.6EAE2300]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100426/888d1ed7/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 156 bytes
Desc: image001.gif
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100426/888d1ed7/attachment-0001.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image004.jpg
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100426/888d1ed7/attachment-0001.jpg 


More information about the Scholar mailing list