[Irtalk] Uitnodiging na Seminaar oor Oop Toegang / Invitaiton to Open Access Seminar

Erasmus, Lorne <lorne@sun.ac.za> lorne at sun.ac.za
Tue Mar 20 10:06:53 SAST 2012
[cid:image007.png at 01CD0107.4C8D2610]

[cid:image001.jpg at 01CD0107.A34C2E10]<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Open_Access_PLoS.svg>Uitnodiging na Seminaar oor Oop Toegang

Nasionale Biblioteekweek 17- 24 Maart 2012

Die Biblioteek- en Inligtingsdiens nooi personeel, nagraadse studente en belangstellendes, vriendelik uit na 'n seminaar oor oop toegang. By hierdie seminaar, 'n voorloper van die Berlin 10 Open Access Conference wat later vanjaar deur Universiteit Stellenbosch aangebied word, gaan gesprek gevoer word oor nuwe tendense in die ooptoegangsbeweging. Daar sal ook aandag gegee word aan die rol van oop toegang soos wat daarna verwys word in die nuwe groenskrif oor hoër onderwys.

Die volgende sprekers gaan by die seminaar optree:

·     Me Michelle Wilmers (Bestuurder: Scholarly Communication in Africa Programme, Sentrum vir Onderwystegnologie, Universiteit Kaapstad)

·     Me Eve Gray (Ere-navorsingsgenoot, Sentrum vir Onderwystegnologie, Universiteit Kaapstad)

·     Professor JH van Wyk (Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit Stellenbosch)

Wanneer: 22 Maart 2012
Waar: Personeelkamer, JS Gericke Biblioteek
Tyd: 12:00-14:00

Ons sien daarna uit om u by die seminaar te verwelkom.

RSVP - Paulette Talliard plt at sun.ac.za<mailto:plt at sun.ac.za>


Invitation to Open Access Seminar

South African Library Week 17- 24 March 2012

The Library and Information Service takes great pleasure in inviting staff, postgraduate students and all interested parties to an Open Access seminar. This precursor seminar to the Berlin 10 Open Access Conference to be held at Stellenbosch University will engage in discourse on new trends in the Open Access movement. Further, there will be discussion at this seminar on the role of open access as alluded to in the new green paper on higher education.

The speakers at this seminar are:

§ Ms Michelle Wilmers (Manager: Scholarly Communication in Africa Programme, Centre for Educational Technology, University of Cape Town),

§ Ms Eve Gray (Honorary Research Associate Centre for Educational Technology, University of Cape Town)

§ Professor JH van Wyk (Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University)
[cid:image009.jpg at 01CD0107.4C8D2610]
When: 22 March 2012
Where: Staffroom, JS Gericke Library
Time of seminar: 12h00-14h00

RSVP - Paulette Talliard plt at sun.ac.za<mailto:plt at sun.ac.za>


Kind regards
Paulette Talliard

On behalf of Dr Reggie Raju
Director: Information Technology and Communication/Direkteur: Inligtingstegnologie en Kommunikasie
Library and Information Service/Biblioteek- en Inligtingsdiens
Stellenbosch University/Universiteit, South Africa/Suid-Afrika
E-mail/E-pos: rraju at sun.ac.za<mailto:rraju at sun.ac.za>
Tel.: +27 (0) 21 808 4641

________________________________
E-pos vrywaringsklousule

Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie.

E-mail disclaimer

This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20120320/29df7d93/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image007.png
Type: image/png
Size: 55060 bytes
Desc: image007.png
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20120320/29df7d93/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image009.jpg
Type: image/jpeg
Size: 11142 bytes
Desc: image009.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20120320/29df7d93/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7665 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20120320/29df7d93/attachment-0003.jpg>


More information about the Irtalk mailing list