[Irtalk] Open Access to Research Seminar: 24 October 2011 - Oop Toegang tot Navorsing Seminaar: 24 Oktober 2011

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Mon Oct 10 20:24:05 SAST 2011


* Please scroll down for English version. Also share with colleagues and other editors and researchers.

Kollegas

Talle gesaghebbende universiteite en navorsingsinstansies het reeds die stap geneem om openlik oop toegang tot navorsingsuitsette te ondersteun as deel van die groter ooptoegangsbeweging. Universiteit Stellenbosch is ook deel van hierdie internasionale gemeenskap, en het reeds die Berlynse Verklaring<http://hdl.handle.net/10019.1/4816> onderteken om te demonstreer dat ons daartoe verbind is om ons navorsing met ander te deel. Gedurende die afgelope jaar het die Universiteit aansienlik vordering gemaak ten opsigte van oop toegang. Die digitale navorsingsbewaarplek, SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/>, wat gebruik word om tesisse, verhandelinge, navorsingsartikels, ens. digitaal te bewaar, het onder andere aansienlik gegroei. Dit bevat reeds 14 100 rekords en groei steeds. Die Universiteit se verbintenis tot oop toegang het ook gelei tot die 'publisering' van veertien ooptoegangstydskrifte (waarvan nege DvO-geakkrediteer) gedurende die afgelope vyf maande. Dit was 'n besonderse jaar vir ons, en daarom is dit aangenaam om u uit te nooi om deel te hê in die opwinding wat gepaard sal gaan met die bekendstelling van die tydskriftitels wat gepubliseer word met behulp van Open Journal Systems (OJS) sagteware.

Datum: 24 Oktober 2011

Tyd: 14:00-17:30 (UTC+2), Afrika/Johannesburg Tydsone

Fisiese lokaal: JS Gericke Biblioteek, Ouditorium, Stellenbosch Universiteit, Wes-Kaap, Suid-Afrika (Aanwysings na Universiteit<http://www.sun.ac.za/university/Virtual%20Views/route_SU_n2.jpg> - Kampuskaart<http://www.sun.ac.za/university/campusmap/newmap/Afr/map1BIG.html>)

Virtuele ruimte: http://www.sun.ac.za/streaming

Twitter: #usscholar of @usscholar
Hierdie seminaar vind plaas ter ondersteuning van wêreldwye aktiwiteite om oop toegang te bevorder tydens  Ooptoegangsweek<http://www.openaccessweek.org/> 24 - 28 Oktober 2011. Die program<http://oa.sun.ac.za/?page_id=126> sal fokus op die publisering in ooptoegangtydskrifte, en die Biblioteek- en Inligtingsdiens is baie bevoorreg om twee internasionale navorsers en sprekers oor die onderwerp te kan insluit, naamlik proff Stevan Harnad<http://en.wikipedia.org/wiki/Stevan_Harnad> en Peter Suber<http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Suber>. Prof Stevan Harnad sal 'n interaktiewe virtuele aanbieding doen om onsekerhede oor oop toegang uit die weg te ruim. Proff Harnad en Suber, dr Eve Gray<http://www.gray-area.co.za/> (ooptoegang-aktivis, UCT) en prof Arrie de Beer<http://www.imasa.org/> (iMasa, Ecquid Novi) sal daarna deelneem aan 'n paneelbespreking waartydens kwessies insake publisering in ooptoegangtydskrifte, kopiereg, intellektuele eiendom, outeursregte, die kwaliteit van die redigeerproses, en baie meer gedebatteer sal word.

U word uitgenooi om genoemde vordering saam met ons te vier, ook by die funksie na afloop van die geleentheid. Ons sien daarna uit dat u die seminaar sal kan bywoon!

RSVP voor of op 18 Oktober 2011 - registreer asb. deur die aanlynvorm te voltooi<http://oa.sun.ac.za/?page_id=105> (gebruik asb. Firefox of Chrome, en nie Internet Explorer),  ook indien u beplan om die virtuele sessie te volg.

Vriendelike groete


________________________________

Colleagues

In the international arena the Open Access Movement has made significant strides with leading universities and research institutions committing to openly sharing its research output. Stellenbosch University has also joined this international cohort of open access advocates and has signed the Berlin Declaration<http://hdl.handle.net/10019.1/4816> confirming its commitment to openly sharing its research output. During the past year the University has made considerable progress in terms of opening access to information. The University is also actively preserving its research output (research articles, theses, dissertations, etc.) via its institutional repository, SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/>, with 14 100 records listed to date. The University commitment has grown in leaps and bounds culminating in 'publishing' journal titles in open access forums using open source software.  The year 2011 has been exceptional for Stellenbosch University in terms of showcasing its commitment to open access and the concomitant showcasing of its research output. Therefore the University has pleasure in inviting you to the launch of fourteen journal titles (of which nine are DoE accredited) that will be published using the open source software, Open Journal Systems (OJS).

Date: 24 October 2011

Time: 14:00-17:30 (UTC+2), Africa/Johannesburg Timezone

Physical venue: JS Gericke Library Auditorium, Stellenbosch University, Western Cape, South Africa (Directions to University<http://www.sun.ac.za/university/Virtual%20Views/route_SU_n2.jpg> - Campus Map<http://www.sun.ac.za/university/campusmap/newmap/Afr/map1BIG.html>)

Virtual space: http://www.sun.ac.za/streaming

Twitter: #usscholar or @usscholar

This event forms part of activities worldwide in support of open access to information, celebrated during Open Access Week<http://www.openaccessweek.org/> 24 - 28 October 2011. The programme for the day<http://oa.sun.ac.za/?page_id=126> will focus on publishing in open access journals, and the Library and Information Service is fortunate enough to have international experts on open access, Professors Stevan Harnad<http://en.wikipedia.org/wiki/Stevan_Harnad> and Peter Suber<http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Suber>. Prof Stevan Harnad will do a virtual interactive presentation on Open Access. Dr Eve Gray<http://www.gray-area.co.za/> (Open Access Activist, UCT) and Prof Arrie de Beer<http://www.imasa.org/> (iMasa, Ecquid Novi)  will join Profs Harnad and Suber in a panel discussion to debate issues such as  publishing in open access journals, copyright, intellectual property, authors' rights, the quality of the peer-review process, and many more. You are invited to celebrate the above achievements with us, and to join us for the social event afterwards. We are looking forward to you attending this seminar!

Kindly RSVP on or before 18 October 2011 - please register by completing the online form<http://oa.sun.ac.za/?page_id=105> (please use Firefox or Chrome, and not Internet Explorer), also if you plan to follow the event via live streaming.

Kind regards

Ina Smith
[cid:image001.jpg at 01CC878A.8E40A6A0]<http://twitter.com/#!/usscholar>  [cid:image002.jpg at 01CC878A.8E40A6A0] <http://www.facebook.com/pages/University-of-Stellenbosch-Scholar/181640938009>   [cid:image003.jpg at 01CC878A.8E40A6A0] <http://blogs.sun.ac.za/sunscholar/>
E-Research Repository Manager (SUNScholar) | Library and Information Service | University of Stellenbosch | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
http://scholar.sun.ac.za | http://oa.sun.ac.za | E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30

E-Navorsingsbewaarplekbestuurder (SUNScholar) | Biblioteek- en Inligtingsdiens | Universiteit van Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
http://scholar.sun.ac.za  | http://oa.sun.ac.za | E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Mo-Fr: 08h00-16h30


[cid:image006.jpg at 01CC878A.A1262510]
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20111010/6c407c85/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 845 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20111010/6c407c85/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 666 bytes
Desc: image002.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20111010/6c407c85/attachment-0005.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 887 bytes
Desc: image003.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20111010/6c407c85/attachment-0006.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image006.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image006.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20111010/6c407c85/attachment-0007.jpg>


More information about the Irtalk mailing list