[Irtalk] Invitation: The changing landscape of academic research and publishing/ Uitnodiging: Die veranderende landskap van navorsing en publikasie

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Wed May 4 11:33:41 SAST 2011


SU LIBRARY AND INFORMATION SERVICE PRESENTS:

THE CHANGING LANDSCAPE OF ACADEMIC RESEARCH AND PUBLISHING

You are cordially invited to the above seminar focusing on global trends in academic research and future
scenarios of academic publishing. The seminar is being presented to commemorate the opening of the
Library’s Research Commons in the JS Gericke Library.

DATE: 10 May 2011
TIME: 09h30‐11h30
ARRIVAL: 09h00 for 09h30
VENUE: Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), 10 Marais Street, Stellenbosch
RSVP: Lucia Schoombee, tel.: +27 021 808 2125, or lcs1 at sun.ac.za<mailto:lcs1 at sun.ac.za> before 6 May 2001

Focus areas:
1) Global trends in academic research:
• Global research trends – areas of research strength and talent as well as benchmarking South
Africa and South African institutions against global counterparts
• Cross‐country research collaboration in the UK and USA and specifically focusing on patterns of
collaboration taking place from within South Africa.
• The role of metrics (bibliometrics, citation counts) to manage and measure research
productivity
• The increase in multidisciplinary research and its implications for funding
• The rise of emerging markets and its implication for global research output and citations
2) Future scenarios of academic publishing:
• Future publishing formats
• Key drivers of research in the future
• New forms of publishing (e.g. open access, digital publishing)
• The future of the publishing industry

Facilitator:
Therina Theron, Senior Director: Research and Innovation (Stellenbosch University)
Speakers:
Prof Louw Hoffman, Dept. of Animal Sciences (SU);
Prof Arnold de Beer, Dept. of Journalism (SU);
Tony Roche, Publishing Director in Social Sciences (Elsevier Publishers);
JC Heyneke, Global Director of Sales (Elsevier Publishers)

US BIBLIOTEEK‐ EN INLIGTINGSDIENS BIED AAN:

DIE VERANDERENDE LANDSKAP VAN AKADEMIESE NAVORSING EN PUBLIKASIE

U word vriendelik uitgenooi om deel te neem aan bogenoemde seminaar wat fokus op globale tendense op
die gebied van akademiese navorsing en toekomstige scenarios in akademiese publikasie. Die seminaar
word aangebied ter viering van die opening van die Biblioteekdiens se Navorsingsentrum in die JS Gericke
Biblioteek.

DATUM: 10 Mei 2011
TYD: 09h30‐11h30
AANKOMS: 09h00‐09h30
PLEK: Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS), Maraisstraat 10, Stellenbosch
RSVP: Lucia Schoombee, tel.: +27 021 808 2125, of lcs1 at sun.ac.za voor 6 Mei 2001

Fokusareas:
1) Globale tendense op die gebied van akademiese navorsing:
• Globale tendense – identifisering van navorsingsterkpunte en ‐talent, sowel as vergelyking van Suid‐
Afrika en Suid‐Afrikaanse instansies met globale eweknieë
• Interstaatlike navorsingsamewerking in die VK en die VSA en spesifieke fokus op patrone van
samewerking wat binne Suid‐Afrika voorkom
• Die rol van bibliometriese hulpmiddels en sitaatanalise om produktiwiteit binne navorsing te
bestuur en te meet
• Die toename in multi‐dissiplinêre navorsing en die implikasies daarvan vir befondsing
• Die opkoms van ontluikende markte en die implikasies daarvan vir globale navorsingsuitsette en
sitate.
2) Toekomstige scenarios in akademiese publikasie:
• Toekomstige publikasieformate
• Sleuteldryfvere van navorsing in die toekoms
• Nuwe vorme van publikasie (bv. oop toegang, digitale publikasie)
• Die toekoms van die uitgewersindustrie

Fasiliteerder:
Therina Theron, Senior Direkteur: Navorsing en Innovasie (Universiteit Stellenbosch)
Sprekers:
Prof Louw Hoffman, Dept. Veekundige Wetenskappe (US);
Prof Arnold de Beer, Dept. Joernalistiek (US);
Tony Roche, Direkteur van Publikasie in die Sosiale Wetenskappe (Elsevier Uitgewers);
JC Heyneke, Direkteur van Verkope (Elsevier Uitgewers)

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/irtalk/attachments/20110504/299585ed/attachment-0001.html>


More information about the Irtalk mailing list